Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm 3.3L, 230V/50Hz, WUC-A03H,

Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm 3.3L, 230V/50Hz, WUC-A03H,

Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm 3.3L, 230V/50Hz, WUC-A03H,

Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm 3.3L, 230V/50Hz, WUC-A03H,

Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm 3.3L, 230V/50Hz, WUC-A03H,
Bể rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm 3.3L, 230V/50Hz, WUC-A03H,