Kính lúp soi nổi 2 mắt 20X không đèn, STMSTUDENT-10P, BEL

Kính lúp soi nổi 2 mắt 20X không đèn, STMSTUDENT-10P, BEL

Kính lúp soi nổi 2 mắt 20X không đèn, STMSTUDENT-10P, BEL

Kính lúp soi nổi 2 mắt 20X không đèn, STMSTUDENT-10P, BEL

Kính lúp soi nổi 2 mắt 20X không đèn, STMSTUDENT-10P, BEL
Kính lúp soi nổi 2 mắt 20X không đèn, STMSTUDENT-10P, BEL